Stadsbegroting 2010

Op 31 januari 2010

TUSSENKOMST  Stadsbudget 2010  ANN BAPTIST  CD&V/N-VA

 

De beleidsnota vormt het uitgangspunt voor de begroting en dat is goed.  Op die manier krijgt men een duidelijk idee van de domeinen waar veel budget naar toe gaat en die domeinen waar minder budget naar toe gaat.

De grootste slokop binnen het budget is de interne organisatie, zoals te verwachten viel. Hieronder vallen ook de kerkfabrieken, en dat blijft natuurlijk een flinke uitgavenpost, die we in de toekomst misschien toch eens kritisch moeten bekijken.  Kerken kunnen ook een andere, dienende functie krijgen binnen een gemeenschap.  Andere belangrijke uitgaven hier is het budget voor de wijzigingen in het GRS en zeker ook de samenwerking op ICT-vlak tussen OCMW en stad.  Het OCMW zal overigens een derde van de kosten die hiermee gepaard gaan op zich nemen.  Zeker in de smiezen te houden is de onderhoudskost, zowel door de eigen diensten als door externen.  Deze factuur stijgt nu reeds snel en zal nog meer stijgen wanneer het stadspatrimonium nog verder groeit zoals bijvoorbeeld op C-mine.

Een ander heikel punt is de bijdrage die de stad levert aan de pensioenkas voor lokale , vastbenoemde ambtenaren.  In 2009 werd hieraan 2 579 419 euro besteed, en om de pensioenen betaalbaar te houden in de toekomst moet er, gezien de kleiner wordende loonmassa -want steeds minder vastbenoemden - in de toekomst nog meer worden afgedragen: een groei met 2,5% in eerste instantie.  Andere stijgingen in de toekomst zijn niet uit te sluiten.  De tweede pensioenpijler wordt steeds waarschijnlijker en net als in de RSZ PPO zal het af te dragen percentage in de toekomst moeten stijgen .  Hierop kunnen we uiteraard niet besparen, maar het is wel een evolutie die in de gaten moet worden gehouden en die nog handenvol geld zal kosten.

Een andere grote slokop is het budget voor het beleidsdomein Welzijn.  Dat is uiteraard toe te juichen, maar niet wanneer de grotere budgetten ontstaan zijn vanuit een groter wordende behoefte, want dat vertelt ons dat het niet goed gaat met onze bevolking.  Uiteraard neemt het OCMW hier de grootste hap weg, zowat  11, 3 miljoen.  Dan blijft er gelukkig toch nog wat over voor sociale doelen zoals buurtwerk in Winterslag, de bouw van Berk en Brem in Bokrijk en ook de subsidies voor kinderopvang en buitenschoolse opvang nemen toe.  Dat is mooi, want is het gezin niet de hoeksteen van de samenleving?  En dat gezin moet ondersteund worden.

Beleven is een ander domein dat zeer veel budget opslokt.  Eigenlijk is dat een gezonde vaststelling, want als er ergens bespaard zal moeten worden in de toekomst, kan er daar nog wel wat van af: yohoho, Genk on stage.... Allemaal mooi, maar het kost ook handenvol geld.  Zeker toe te juichen is het stijgend budget voor de culturele programmatie in Genk: als we een beter cultureel centrum hebben, zullen we dan ook een mooier programma krijgen?  Ook toe te juichen is stijgende het aantal muziekopleidingen in de  academie ( denk aan de volksmuziekopleiding) en het toenemend aantal leden in de bib.  De sale en lease-backoperatie van de bib doet de kosten wel stijgen voor de stad, maar die zien we natuurlijk in return op het AGB.

Een belangrijke return naar de bevolking is zeker de voorziene bouw van de nieuwe sporthal aan het sportcentrum.  Dit jaar werden enkel de erelonen begroot, maar hopelijk staat er binnenkort ook echt een nieuwe sporthal te blinken, waarin we onze competitiesporters op een aangename manier aan sport kunnen laten doen.

De diverse subsidies die worden uitgekeerd aan de culturele verenigingen en de sportclubs voor zowel hun werking als voor hun trainers zijn een goede zaak, maar we moeten er op toe zien dat het oerwoud aan reglementen dienaangaande zich niet tegen ons gaat keren, en misbruiken net in de hand gaat werken.

De stadsprojecten vormen ook dit jaar een aanzienlijk aandeel van de begroting.  Vooral op C-mine wordt weer zwaar geïnvesteerd.  En C-mine is inderdaad een mooi project, maar we moeten er voor waken niet te worden meegesleept in ons enthousiasme en niet verder te springen dan onze stok lang is. C-mine mag mooi worden, maar wat hebben we aan een paradepaardje waar nooit iemand op rijdt...   En laat het fierljeppen maar over aan de friezen, want grachten zijn nu koud en nat... Enige voorzichtigheid is hier toch geboden.  Ik verbaas me telkens over het enthousiasme waarmee projecten op C-mine aanvaard worden.  Het gaat telkens toch over zeer grote bedragen.  Ik zou zeggen: voorzichtigheid is geboden en een verwittigd man... is een verwittigd man.

Het beleidsdomein wonen voorziet ook in een flink bedrag van ongeveer 8,6 miljoen euro.  De grote bedragen gaan hier naar wegenwerken en onderhoud van de plantsoenen,maar het budget wordt toch vooral de hoogte in gejaagd door de afvalfactuur: 4,4 miljoen euro!

Nieuw is hier ook het lokaal woonbeleid binnen de GAOZ: een uitgestippeld woonbeleid in de vier gemeenten van de GAOZ.  Mooi!

De andere beleidsdomeinen veiligheid, ondernemen en werken, leefmilieu, mobiliteit, veiligheid ... hebben vergelijkbare budgetten met andere jaren.

In de administratieve dienstverlening staan grote wijzigingen op til: het GIDS-project en de geplande verbouwingen in het stadhuis.  Nieuwe bazen, nieuwe wetten...!

Toch moet me even iets van het hart: het budget voor onderwijs en educatie is 325 873 euro, waarvan 171 549 euro aan de ontvangstenzijde.  Dat wil zeggen dat de stad uit eigen zak welzeker 154 324 euro hieraan besteedt. We hebben weliswaar geen stedelijk onderwijs, maar misschien kunnen hier ook wat meer professionele initiatieven worden genomen.  En nee, die zijn niet gratis en hoeven ook niet altijd volledig vrijblijvend te zijn. 

Aan de ontvangstenzijde van de begroting noteren we vooral de opname van nieuwe leningen voor 11,6 miljoen,  de ontvangsten voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 28 miljoen en de ontvangsten op de personenbelasting voor 12 miljoen. Toch krijgen we het resultaat van het boekjaar niet positief en moet er op overboekingen worden gerekend.  Dat kan wel eens gebeuren, en daarvoor dienen die overboekingen ook, maar toch wil ik meegeven dat we vooral de schulduitgavendruk, het investeringstempo en de pensioenproblematiek in de gaten moeten houden. 

Overigens: goed werk met die thesauriebewijzen.  Op het juiste moment er zijn: zo hoort het ook.  Dank aan de diensten voor hun ( naar alle waarschijnlijkheid ) onbetaalde overuren met het klaarmaken van de documenten ter verheldering en hun bereidwillige medewerking.

Ann Baptist

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is