Gebrek aan bestuursvisie kost de Genkenaar veel geld, alweer een nieuwe studie...

Op 18 maart 2016, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Gemeenteraad

N-VA Genk betreurt de amateuristische aanpak van de stadsinrichting door het stadsbestuur

Er is een gebrek aan visie bij het stadsbestuur bij de gevraagde goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het uitwerken van een ruimtelijk – economische visie voor de herontwikkeling van Shopping 2.

Het feit dat dit agendapunt thans geagendeerd staat, nadat de huidige meerderheid in 2014 reeds een goedkeuring gaf aan de open offerteaanvraag voor het uitwerken van een ruimtelijk- economische visie voor de herontwikkeling van Shopping 2 en van Shopping 3, terwijl het College van Burgemeester en Schepenen op 19 januari 2016 besliste om deze opdracht niet te gunnen, nadat 9 offertes werden ontvangen, verzwaart dit bewijs van gebrek aan visie.

N-VA Genk betreurt de amateuristische handelswijze van het Stadsbestuur dat een eerdere gunningsprocedure stopzet, nadat 9 consortia uit zowel heel Vlaanderen als heel Nederland hiervoor een offerte hadden opgesteld: het stadsbestuur gedraagt zich als een onbetrouwbare partner in dit project.

Het Stadsbestuur laat het probleem van Shopping 3 onopgelost en onaangeroerd. N-VA Genk betreurt dit. Het feit dat er op dit ogenblik een bepaalde invulling is, en er geen acuut probleem is, betekent niet dat hier geen oplossing moet gezocht worden. N-VA Genk eist de onmiddellijke aanpak van dit probleem.

Het probleem van Shopping 2 wordt niet opgelost door het bestek dat thans voorligt. Het bestek vraagt dat een garantie gegeven wordt dat het uit te werken voorstel ook effectief uitgevoerd/ontwikkeld kan worden, maar het stadsbestuur deelt niet mee wat ze zelf zal doen. Het Stadsbestuur dient zelf een duidelijke visie omtrent handel en wonen te bepalen, en dit in samenwerking met de verschillende eigenaars: wat is haar aandeel? Welke middelen worden ter beschikking gesteld? Welke afdwingbaarheid kan de Stad aanbieden? Op deze vragen: geen antwoorden.

N-VA Genk betreurt dat, in tegenstelling met het vorig bestek, de Stad nu al een voorafname doet naar retail (ondanks de huidige leegstand) en mulitculinaire zaken, ipv de inschrijver toe te laten om vernieuwend tewerk te gaan.

Zolang het Stadsbestuur zelf niet van in het begin samengewerkt met de verschillende mede-eigenaren van zowel handelspanden als woongelegenheden van Shopping 2, zal geen oplossing aan het probleem kunnen gegeven worden.

Het valt te vrezen dat ofwel eigenaars niet zullen meewerken aan opgelegde voorstellen (en dat het project daardoor financieel onhaalbaar is) ofwel dat toekomstige handelsbestemmingen onrealistisch zijn, niet alleen gelet op de huidige leegstand (29 van de 67 panden staan leeg), maar ook gelet op de huidige leegstand in de hele Stad.

Voor N-VA Genk, Jos Lantmeeters

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is