Dading tussen Infrax en schepen Angelo Bruno omtrent de uitbetaling van groenestroomcertificaten – implicaties voor de Stad Genk.

Op 19 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Mijnheer de burgemeester,
Mijnheer de eerste schepen,
Sta mij toe even de situatie te schetsen.
Bruno Invest, de vennootschap van eerste schepen Angelo Bruno, investeerde begin 2011 ongeveer 8 miljoen euro in een installatie van 13.000 zonnepanelen. Dat zou volgens berekeningen van Infrax betekenen dat schepen Bruno met zijn bedrijf hierop een return van 17 miljoen euro zou boeken.
In de zomer van 2011 vraagt schepen Bruno dan de toekenning van groenestroomcertificaten voor zijn installatie. Hij heeft hiervoor een verslag door een keurder laten opstellen, dat gedateerd is op 22 juni 2011. Ruim een week voor de datum van 1 juli 2011. De dag waarop de Vlaamse Regering de waarde van een groenestroomcertificaat verlaagde van 330 naar 240 euro. Schepen Bruno kreeg dus groenestroomcertificaten aan 330 euro.
Maar twee jaar later valt er, zo bericht het Belang van Limburg, bij de VREG, Infrax, de FOD Economie, het Parket van Tongeren, de beroepsfederatie Nelectra en toenmalig sp.a-minister van Energie Freya Van den Bossche een kopie van een deurwaardersverslag in de bus. Op 1 juli 2011 - de datum waarop de waarde van het groenestroomcertificaat van 330 naar 240 euro zou zakken - om 5 uur in de morgen heeft de deurwaarder in kwestie met foto’s vastgesteld dat drie vierde van de kabels van de 13.000 zonnepanelen loshingen en niet aangesloten waren op het moment van de keuring. Nochtans staat op de website van Infrax zeer duidelijk dat de datum van indienstname de prijs van de groenestroomcertificaten bepaalt.
De VREG schiet onmiddellijk in actie. Later volgt ook Infrax. De uitbetaling van de groenestroomcertificaten wordt onmiddellijk stopgezet. Het Belang van Limburg bericht dat deze blokkering - na politieke druk van schepen Bruno en partijgenote Van den Bossche - wordt opgeheven maar waarbij schepen Bruno ‘nog maar’ 240 euro in plaats van 330 euro per groenestroomcertificaat krijgt.
Maar het blijft hier niet bij. De raadkamer beslist om te vervolgen en stuurt de zaak naar de correctionele rechtbank. Daar beslissen de twee benadeelde partijen echter – VREG en Infrax (en bij uitbreiding Stad Genk als aandeelhouder) – op de zittingsdag niet langer aan te dringen op de strafbare feiten die de schepen ten laste worden gelegd: valsheid in geschrifte, oplichting en gebruik van valse stukken.
De rechtzaak eindigt in een procedurekwestie. De strafrechter beslist dat hij niet in deze zaak kan oordelen.
Naast een correctionele rechtszaak loopt er ook nog een burgerlijke rechtzaak. Maar vorige maand besloot Infrax om de zaak in alle stilte via een confidentiële dading van 4,6 miljoen euro met Angelo Bruno te regelen.
Schepen Bruno gaat dus - na héél wat politieke druk vanuit verschillende partijen volgens het Belang van Limburg - tot 2031 opnieuw groenstroomcertificaten van 330 euro krijgen én Infrax gaat de verschillen van de afgelopen jaren retroactief bijpassen.
‘Ik wil gewoon het geld krijgen waar ik recht op heb.’ aldus eerste schepen voor de sp.a Angelo Bruno.
U, mijnheer de burgermeester, heeft op 25 maart in de krant de Tijd al te kennen gegeven, ‘dat u geen weet heeft van politieke druk die vanuit de CD&V uitgeoefend zou zijn’, hoewel het Belang van Limburg duidelijk bericht dat er naast meermalig contact van Angelo Bruno, er daarnaast ook meerdere telefoontjes waren van politici van andere partijen aan het adres van de VREG.
Infrax-woordvoerder Björn Verdoodt was ook zeer duidelijk over de zaak: ‘We gaan altijd voor de best mogelijke optie voor de samenleving, het hoogst haalbare.’
Na enkele dagen radiostilte, verscheen er op 28 maart een allereerste reactie van schepen Bruno bij monde van zijn advocaten. Waarbij er heel veel maar tegelijk heel weinig wordt gezegd. Wat mij daarbij bijzonder verontrustte, was het feit dat de politieke druk – die volgens HBVL onder meer door Angelo Bruno zou uitgeoefend zijn – op géén enkele manier wordt ontkend of ontkracht.
Tenslotte, maar zeker niet onbelangrijk: uit de mandatenaangifte van de eerste schepen blijkt dat hij geen enkel mandaat heeft bij een vennootschap, en dus ook niet bij BRUNO INVEST.
Daarom, mijnheer burgemeester, en mijnheer de eerste schepen, had ik graag antwoord gehad op volgende vragen:
1. Was het schepencollege op de hoogte van een mogelijke dading tussen de eerste schepen en Infrax? Wordt deze dading ook ondersteund vanuit het college van burgemeester en schepenen?
2. Hoe valt de verklaring van de Infraxwoordvoerder ‘We gaan altijd voor de best mogelijke optie voor de samenleving, het hoogst haalbare’ volgens de burgemeester te rijmen met de uitspraak van eerste schepen Bruno ‘Ik wil gewoon het geld krijgen waar ik recht op heb.’ en de 4,6 miljoen euro waarover sprake is?
3. Bent u in het dossier tussen uw eerste schepen en Infrax actief tussengekomen, of was u op de hoogte? Dit zowel in uw hoedanigheid als voorzitter van Infrax maar tevens als burgemeester van de Stad Genk?
4. Indien de dading, onder de termen zoals nu beschreven in de pers, wordt afgesloten en Infrax bijgevolg een gigantisch bedrag zal moeten ophoesten, wat zal dan de financiële impact (zowel als aandeelhouder in het eigen vermogen als in uit te keren dividenden) zijn voor de stad Genk die aandeelhouder is van Infrax?
5. Hoe verklaart de eerste schepen dat uit zijn mandatenaangifte bij het Rekenhof geen sprake is van enig mandaat in een vennootschap, en dus ook niet bij BRUNO INVEST, terwijl hij in de pers verklaart: “‘Ik wil gewoon het geld krijgen waar ik recht op heb.”?
Jos Lantmeeters
Fractieleider N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is