165000 euro Vlaamse subsidies om verdroging in Genk tegen te gaan

Op 29 december 2020
165000 euro Vlaamse subsidies om verdroging in Genk tegen te gaan

De eerste lokale projecten van de Blue Deal kunnen starten. Op voorstel van onze Genkse Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering 69 lokale projecten goed om de gevolgen en de impact van de droogte te lijf te gaan. In Stad Genk worden verschillende delen van de Stiemervallei onder handen genomen. Minister Demir maakte daarvoor meer dan 165000 euro vrij.

“Ik ben verheugd dat we opnieuw stappen voorwaarts zetten in de strijd tegen droogte. De voorbije droge zomers bewijzen dat dit broodnodig is. Ook in Genk wachten we geen nieuwe droge zomer af om te handelen”, zegt Demir.

Ook Danny Kerkhofs van N-VA Genk is tevreden met het financieel duwtje in de rug vanuit Vlaanderen. “De afgelopen jaren volgden de droge periodes zonder regenval elkaar in sneltempo op. In Genk willen we ons steentje bijdragen om Vlaanderen opnieuw weerbaar te maken tegen de droogte van morgen. We zijn Zuhal ontzettend dankbaar voor haar bijdrage.''
 

Herstel van natte graslanden en bossen in Elsenhout - Stiemervallei (Genk) - 89.462,25 euro

In het gebied Elsenhout wordt gestreefd naar het herstel van 7,6 ha natte natuur, waarvan ongeveer 4,4 ha vochtige dotterbloemgraslanden en 3,2 ha Elzenbroekbossen. Vandaag zijn de graslanden in Elsenhout in slechte staat; ze zijn verruigd, dreigen te verbossen en het watersysteem is verstoord. In de natte broekbossen komen heel wat exoten voor. Dit gebied heeft grote potentie om natte dotterbloemgraslanden te ontwikkelen met elementen van zuur laagveen. Om dit streefbeeld in het natuurbeheerplan te bereiken, dienen delen van het gebied verder aangekocht te worden en natuurinrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Om de kwaliteit van de Elzenbroekbossen te versterken dienen de exoten bestreden te worden. De stad Genk wil samen met Natuurpunt deze doelstellingen realiseren door percelen aan te kopen, en natuurinrichtingsmaatregelen uit te voeren. Het project draagt in grote mate bij aan de realisatie van belangrijke doelstellingen uit zowel het uitvoeringsprogramma De Wijers (2016) als de landinrichtingsprojecten Stiemerbeekvallei en De Wijers – Stiemerbeek Zusterkloosterbeek. Het herstel van vochtige graslanden en Elzenbroekbossen in Elsenhout vormt een belangrijke hefboom op verschillende schaalniveau’s: De Wijers en de Stiemervallei. Het project realiseert natte natuur waarbij naast natuur(verbindingen) ook andere relevante openruimtethema’s aan bod komen: zachte recreatie, klimaatbuffering… Het opzetten en uitvoeren van een natuur-educatief beheertraject valt evenwel niet binnen de subsidiëringsmogelijkheden.

Open maken van vennen in Kielenswen - Stiemervallei (Genk) - 75.750,00 euro

In het gebied Kielenswen wordt gestreefd naar het herstel van 6,4 ha natte natuur, meer bepaald vennen, vochtige graslanden en Elzenbroekbossen. Momenteel is het gebied Kielenswen dicht begroeid en dreigen de waterstructuren en vennen dicht te slibben. Het is belangrijk deze zone te versterken om de voeding van de Maten te blijven garanderen. Maatregelen zoals het open maken van waterstructuren en slibverwijdering zijn nodig om de vennen en de oude Stiemer-arm in ere te herstellen. Enkele vennen worden verbonden zodat een brede strook nat grasland kan ontstaan die machinaal beheerd kan worden. Door de aankoop van een aantal bijkomende percelen, kan één groter aaneengesloten stuk natte natuur gecreëerd dat efficiënter kan beheerd worden. De stad Genk wil dit samen met Natuurpunt en Neos vzw realiseren door percelen aan te kopen en natuurinrichtingsmaatregelen uit te voeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is